Rekrutacja

Uwaga Uwaga ! Zapraszamy uczniów i uczennice do wzięcia udziału w naborze kandydatów na staż zawodowy w Londynie.

 

Nabór rozpoczyna się w dniu 11 grudnia (środa) 2013 r. 

Zapraszamy Wszystkich uczniów oraz uczennice do wziecia udziału w stażu zawodowym w Londynie !

Każdy uczeń i uczennica zainteresowani udziałem w procesie rekrutacji na staż zawodowy w Londynie prosi się o wypełnienie Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie. Uczniowie niepełnoletni składają deklarację potwierdzoną podpisem swoim oraz Rodzica(Opiekuna). Druki deklaracji do pobrania u p. K. Grimm i p. A. Śliwy.

Przy ocenie kandydatów Komisja będzie brała pod uwagę następujące kryteria:

Regulamin Rekrutacji dla I i II grupy:

-średnia ocen uczennicy/ucznia z przedmiotów zawodowych z I semestru dla I grupy uczniów i z II semestru grupy II

-średnia ocen z I semestru dla I grupy uczniów i z II semestru dla grupy II

-ocena z j. angielskiego (1 – 6 pkt) – z I semestru dla I grupy uczniów i z II

- rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim (1 – 6 pkt)

-test z języka (1 – 6 pkt)

-ocena z zachowania (1 – 4 pkt) przy założeniu, że  do Projektu nie kwalifikuje się uczennica/uczeń z zachowaniem nieodpowiednim lub nagannym (zachowanie: poprawne -1pkt, dobre – 2pkt, bardzo dobre – 3 pkt, wzorowe – 4pkt)

-inne osiągniecia (1 – 3 pkt)

Do Projektu zakwalifikuje się po 16 uczniów z obu grup (grupa I i II) z największą liczbą punktów. Warunkiem zakwalifikowania się uczennicy/ucznia jest pozytywna ocena z rozmowy kwalifikacyjnej. Uczniowie zostaną poinformowani mailowo o wynikach rekrutacji.

W wypadku, gdy dwóch uczniów uzyska taki sam wynik punktowy, to zakwalifikowany zostanie kandydat, który uzyska wyższą ocenę z rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim. W przypadku zakwestionowania wyników rekrutacji kandydatowi przysługuje prawo do odwołania się od wyników Komisji ds. Naboru do koordynatora Projektu i Dyrektora szkoły.

Zapraszamy Wszystkich uczniów oraz uczennice do wzięcia udziału w stażu zawodowym w Londynie !

 

Terminy stażu:

I grupa 1-14 listopad 2014
II grupa 16-29 listopad 2014